#caption
#caption


NVR dringt aan op taskforce genderspecifiek beleid bij gemeenten

Genderspecifiek beleid bij gemeenten is noodzaak, aldus de Nederlandse Vrouwen Raad in een brief aan ministers Bussemaker en Asscher en staatssecretaris Van Rijn. De Raad dringt er bij bewindslieden op aan een taskforce  op te zetten om bij gemeenten genderspecifiek beleid te bewerkstelligen.

De NVR maakt zich zorgen over de gevolgen die de decentralisatie van beleid heeft voor de positie van vrouwen. De nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), de Participatiewet en de bezuinigingen op de zorg geven daar aanleiding toe. Door de nieuwe WMO en de Participatiewet zal de vraag naar onbetaalde zorg aan jongeren, ouderen, zieken en gehandicapten toenemen. In de praktijk komen deze mantelzorg en vrijwillige zorg –ook nu al- meestal terecht bij vrouwen. Hoe kan worden voorkomen dat de emancipatie van vrouwen en hun moeizaam verworven economische zelfstandigheid hierdoor worden teruggedraaid? Hiervoor is genderspecifiek beleid nodig.

Juist de sectoren waarin veel vrouwen werken, en vaak in parttime banen, worden door de bezuinigingen zwaar getroffen. Daardoor komen veel vrouwen zonder betaald werk te zitten. Hoe kan worden voorkomen dat zij hun economische zelfstandigheid verliezen en terecht komen in een afhankelijkheidsrelatie met alle risico’s van dien (toename slachtoffers van huiselijk geweld)? Ook hiervoor is genderspecifiek beleid nodig.

Onder verwijzing naar het VN-Vrouwenverdrag dat Nederland heeft ondertekend en dat de overheid verplicht om op elk niveau, dus ook lokaal, genderspecifiek beleid te voeren, dringt de NVR er bij de ministers en de staatssecretaris op aan de gemeenten hiervoor te faciliteren en erop toe te zien dat zij zich ook aan deze verplichting houden. Dat kan door een taskforce op te richten -waarvoor de NVR graag haar deskundigheid inbrengt- met als taak genderspecifiek beleid bij gemeenten te bewerkstelligen, te monitoren en te evalueren. Zo kan worden voorkomen dat de uitvoering door de gemeenten, onbedoeld, leidt tot een onevenredige last op de schouders van vrouwen en daarmee tot een terugdraaien van de vrouwenemancipatie.

Zie de volledige tekst van de brief >>
 


Uitgebreid zoeken