#caption
Bijeenkomst Nederlandse Vrouwen Raad
#caption
Bijeenkomst Nederlandse Vrouwen Raad


Reactie NVR op brief Klijnsma over relatie Participatiewet en Wmo

Staatssecretaris SZW Jetta KlijnsmaDe NVR heeft Staatssecretaris Jetta Klijnsma een brief gestuurd in reactie op de brief van de staatssecretaris van 10 januari 2014 over de relatie tussen de Participatiewet en de Wet maatschappelijke ondersteuning. 

Uit de brief van Klijnsma wordt duidelijk dat de Participatiewet en de Wet maatschappelijke ondersteuning elkaar niet zullen tegenwerken, en dat het streven is om op lokaal niveau zo veel mogelijk koppeling tussen de activiteiten vanuit de beide wetten tot stand te brengen.

De NVR ziet echter enkele aspecten die met deze wetten onvoldoende aandacht lijken te hebben, en spreekt in haar reactie daarover haar zorg uit. 

Vanuit de Wmo wordt naar langduriger zelfstandigheid gezocht voor mensen die (toenemend) zorgbehoeften krijgen of hebben. Daarbij wordt eerst en vooral gerekend op mensen in de directe omgeving die als mantelzorger kunnen optreden, en kan pas in tweede instantie een beroep worden gedaan op professionele ondersteuning.

In de brief van minister Asscher van 12 december 2013 over de resultaten van de Arbeid en Zorg Top wordt benadrukt dat vooral vrouwen een grotere mate van economische onafhankelijkheid dienen te bereiken. 
De NVR vreest echter dat het realiteitsgehalte van een grotere deelname van vrouwen aan het arbeidsproces niet groot is, wanneer tegelijkertijd ook een grotere inzet van mantelzorgers wordt gevraagd. Mantelzorgers zijn immers in de meeste gevallen vrouwen. Ook de huidige economische omstandigheden met een nog steeds toenemende werkloosheid, zeker ook in de Zorg, zullen niet meewerken in deze. 

De NVR mist in de brief van Asscher maatregelen die de kansen op de arbeidsmarkt vergroten van vrouwen die bijvoorbeeld vanwege de zorg voor kinderen of andere vormen van mantelzorg minder aan het arbeidsproces hebben deelgenomen. De NVR is van mening dat toegankelijkheid van scholing, onafhankelijk van leeftijd en betaalbaar, daar een constructieve bijdrage aan kan leveren.
Ook bij de participatiewet is te weinig aandacht voor scholing, aldus de NVR in haar reactie. Wel is er het voorstel om bijvoorbeeld met jobcoaches mensen te begeleiden naar passend werk, maar er is weinig aandacht voor tweede kans onderwijs, en er worden geen uitspraken gedaan vanuit welk budget hiervoor mogelijkheden worden geboden.

De NVR vreest dat door onvoldoende de economische waarde van mantelzorg te benoemen de situatie blijft bestaan dat degenen die weinig kans maken op de arbeidsmarkt opdraaien voor mantelzorg zonder erkenning voor hun inzet. Bovendien lopen zij ook kans op vermindering van uitkeringen. In haar reactie vraagt de NVR hier expliciet aandacht voor.

Zie de volledige tekst van de brief >>

Zie ook de eerdere reactie van gezamenlijke vrouwenorganisaties op de brief van Asscher >>

 


Uitgebreid zoeken