#caption
Prinsessendag 2019: Vrouwelijke zelfstandigen financieel onafhankelijk?!
#caption
Prinsessendag 2019: Vrouwelijke zelfstandigen financieel onafhankelijk?!


Brief aan Bussemaker en Tweede Kamer over begroting 2014

Na de Algemene Beschouwingen over de door het Kabinet met Prinsjesdag ingediende plannen voor het komend (begrotings)jaar, zijn in deze en komende periode de begrotingsbehandelingen per (vak)departement in de Tweede Kamer aan de orde. Samen met WOMEN Inc. heeft de NVR een brief opgesteld met aandachtspunten daarvoor. De brief d.d. 5 november 2013, is verstuurd aan de minister van Emancipatie, Jet Bussemaker, en aan de leden van de Tweede Kamer. 

De aandachtspunten zijn na een inventarisatie bij de achterban van de NVR en na overleg daarover met WOMEN Inc. tot stand gekomen. Ter onderbouwing is bij verschillende punten informatie en onderzoek van Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis, betrokken.

Begroting ministerie van OCW
Emancipatiebeleid:

♦ Het emancipatiebeleid wordt in 2014 doorgelicht. De NVR en WOMEN Inc. vragen daarbij aandacht voor gendertoetsen bij alle relevante wetgeving.
Wij wijzen op het bestaan van Aanwijzing 212 voor de regelgeving waarin staat dat bij de toelichting van regelgeving in ieder geval aan de orde komt: “de doelstellingen die worden nagestreefd en de te verwachten (neven)effecten van de regeling, waaronder de mogelijke gevolgen voor de positie van vrouwen en etnische minderheden (…)”
Wij dringen erop aan dat deze aanwijzing actief wordt nageleefd, en dat de Tweede Kamer in Memories van Toelichting en in beleidsnota’s wordt geïnformeerd over hoe er getoetst is op de mogelijke gevolgen voor de positie van vrouwen en wat de uitkomsten hiervan zijn.
Wij wijzen ook op hetgeen Atria naar voren heeft gebracht in een brief aan de vaste commissie voor SZW d.d. 4 oktober 2013 over de kindregelingen.

Tijdens een Algemeen Overleg over het emancipatiebeleid op 13 juni 2013 drongen diverse partijen er op aan om bij relevante wetgeving een toets uit te voeren op de gendergevolgen c.q. de gevolgen voor economische zelfstandigheid. Hierop antwoordde de minister van OCW, tevens coördinerend minister voor emancipatiebeleid:
“SZW kent veel beleid dat direct of indirect effecten op de zelfstandigheid van mannen en vrouwen heeft. Men past op al dat beleid een gendertoets toe.” (…)
“Diverse partijen vroegen naar de verplichte gendertoets. Ik zei net al iets over Sociale Zaken. Zowel SZW, V en J als OCW voert standaard een gendertoets in bij grote beleidswijzigingen of wetsvoorstellen.”

♦ Graag willen we vragen om een actieve en stimulerende rol hierin voor OCW als coördinerend ministerie.

Begroting ministerie van SZW
Arbeidsmarkt

♦ De AOW wordt verlaagd en het partnerpensioen afgeschaft vanaf 2015. Anno 2013 is 48% van de vrouwen financieel afhankelijk van het inkomen van hun partner. De NVR pleit er voor om in te zetten op een actief arbeidsmarktbeleid voor vrouwen met specifieke aandacht voor oudere vrouwen. Dit om armoede te voorkomen.
♦ Het is onverteerbaar dat anno 2013 er nog steeds sprake is van een onverklaard 8% beloningsverschil tussen mannen en vrouwen in identieke situaties. Gelijke beloning is een voorwaarde voor eerlijke verdeling van betaald en onbetaald werk. We missen maatregelen om de ongelijke beloning tussen mannen en vrouwen op te heffen.
♦ We vragen om vaderschapsverlof en zorgverlof (kort en langlopend) voor mannen te stimuleren. Ook vragen we een gendertoets bij de overheid als werkgever zelf: hoeveel mannen en vrouwen maken gebruik van de verschillende verlofregeling?

Begroting ministeries van SZW, EZ, Fin
Economische zelfstandigheid:
♦ Hervorming van de zorg leidt tot extra negatieve gevolgen voor vrouwen omdat ze meer in deze sector werkzaam zijn dan mannen en omdat veel van de informele zorg, inclusief mantelzorg, op hun schouders terecht komt. Dit bevordert niet de economische zelfstandigheid van vrouwen.
♦ We missen stimuleringsmaatregelen in de begroting om economische zelfstandigheid van vrouwen te vergroten.
♦ De verdeling tussen arbeid en zorg heeft onvoldoende aandacht in de besprekingen met sociale partners.
♦ Wij dringen erop aan om de fiscale ouderschapsverlofkorting niet te laten vervallen. Deze regeling is weliswaar mager, maar het schrappen ervan kan toch een nadelig gevolg hebben voor de economische zelfstandigheid van verlofgangers, en wellicht ook een nadelig gevolg voor het aantal mannen dat ouderschapsverlof opneemt.
♦ Een meer gelijke verdeling van zorgtaken is nodig. Naast wat al genoemd is onder arbeidsmarkt willen we nog noemen dat de voorwaarden verbeterd moeten worden om beide ouders volwaardig te laten participeren in het arbeidsproces zoals goede en betaalbare kinderopvang, schoolsystemen die aangepast zijn aan brede en geïntegreerde scholen. Ook moet het bevorderen van arbeidsparticipatie van vrouwen op de agenda van gemeenten worden geplaatst.

Begroting ministerie van EZ
ZZP-ers

♦ Voor ZZP-ers geldt de zelfstandigenaftrek niet als je 3 dagen of minder per week werkt. Voor vrouwen en mannen, die hun werk als ZZP-er combineren met zorgtaken, is dit een groot nadeel. We bepleiten om deze aftrek ook voor hen mogelijk te maken.

Begroting ministerie van VWS
Gezondheid en welzijn:

♦ De kwaliteit van zorg voor vrouwen moet worden verbeterd. Het is cruciaal om rekening te houden met de verschillen tussen het mannenlichaam en het vrouwenlichaam. Om de medische zorg ook goed af te stemmen op het vrouwenlichaam, is genderspecifieke zorg noodzakelijk. Als deze kwaliteit verbetert worden vrouwelijke patienten beter en effectiever bediend, waardoor er minder zorgverlening nodig is en uiteindelijk de zorgkosten worden teruggedrongen en de kwaliteit van leven toeneemt.
♦ Inzet van mantelzorgers is wenselijk, vooral gezien de behoeften van mensen om zorg en aandacht te krijgen van ‘eigen’ en vertrouwde mensen om hun heen. Het beleid van VWS zou meer gericht moeten zijn op ondersteuning vanuit de eigen woonomgeving. Een voorstel is om bij woningtoekenning voorrang te geven aan mensen die mantelzorg (gaan) verlenen en daarvoor dichterbij hun kinderen/ouders/hulpbehoevend familielid willen wonen.
♦ Het versterken van de huisartsenzorg betekent dat de zorg bereikbaarder en minder kostbaar wordt. Dat wordt als positief gezien en moet vastgehouden worden.

Begroting ministerie van I&M, VWS
Duurzame ontwikkeling:

♦ Wij vragen het kabinet om bij haar uitgaven het criterium “toekomstbestendigheid” te betrekken. Dat betekent o.a. inzetten op hernieuwbare energie i.p.v. fossiele energie en op het bevorderen van duurzame voedselsystemen.
♦ Naast inkomen is welzijn, gezondheid, frisse lucht, goed drinkwater, een toekomst voor komende generaties, die ook in Nederland veilig kunnen wonen van groot belang.

Begroting ministerie van VWS, V&J, Buza, OCW
Veiligheid en geweldspreventie:

♦ In de decentralisatie van de opvang van vrouwen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld naar de gemeenten toe vragen we om garanties op opvang voor deze grote groep vrouwen.
In feite vragen we ook hier om een gendertoets als het gaat om de preventie en bestrijding van huiselijk geweld.
♦ We dringen aan op een spoedige ratificatie van de CAHVIO conventie van de Raad van Europa (Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence). In deze conventie is uitdrukkelijk bepaald dat huiselijk geweld een vorm van geweld is die vrouwen disproportioneel vaak treft, en dat de partijen bij de conventie daarom specifieke aandacht aan vrouwen moeten besteden in de implementatie van de voorzieningen die in de conventie worden opgelegd (art 2 lid 2).

Zie de brief met in de voetnoten de verwijzingen naar de informatie en het onderzoek van Atria >>

 


Uitgebreid zoeken