#caption
Expertmeeting 2019: Vrouwen in de politiek
#caption
Expertmeeting 2019: Vrouwen in de politiek


NVR in jaartallen

Affiche Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid►9 juli tot 21 september 1898 
In Den Haag vindt de Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid plaats. Tijdens deze tentoonstelling wordt het initiatief genomen een Nationale Vrouwenraad van Nederland op te richten om de kennis en kunde van vrouwen op allerlei gebieden (blijvend) te bundelen,

►29 oktober 1898 
In het Utrechtse Gebouw van Kunsten en Wetenschappen komen de afgevaardigden van 25 organisaties die minimaal één vrouw in het bestuur hebben, bijeen voor de oprichtingsvergadering van de Nationale Vrouwenraad van Nederland.

Gebouw van Kunsten en Wetenschappen, UtrechtHet doel van de Nationale Vrouwenraad wordt zeer algemeen geformuleerd. De Nationale Vrouwenraad wil een forum zijn voor allerlei verenigingen die meer of minder progressief zijn, maar zich alle inzetten voor “verbetering van den geestelijken, zedelijken, lichamelijken, maatschappelijken, economischen en rechtstoestand van de Nederlandsche
vrouw in het bijzonder en van het Nederlandsche volk in het algemeen”
. De Nationale Vrouwenraad wil zich niet uitspreken voor een bepaalde religieuze of politieke richting.

In de statuten wordt het unanimiteitsbeginsel opgenomen: principiële voorstellen kunnen alleen worden aangenomen als iedereen het ermee eens is. 

►Tot 1908
De verscheidenheid aan organisaties maakt het niet gemakkelijk tot overeenstemming te komen over bepaalde punten. in de eerste 10 jaar van het bestaan van de Nationale Vrouwenraad worden aan het vrouwenkiesrecht bijvoorbeeld maar 3 principiële besluiten gewijd en deze zijn ook nog vrij gematigd gesteld.

►Tot 1938 
De meeste besluiten van de Nationale Vrouwenraad liggen op het vlak van opvoeding en onderwijs.

►1930 - 1939
De Nationale Vrouwenraad laat nauweijks van zich horen wanneer in de jaren 30 de arbeidsmogelijkheden voor vrouwen worden beperkt door overheidsmaatregelen onder invloed van de economische crisis. Betaalde arbeid is een heikel punt binnen de Raad. Een substantieel deel van de leden heeft vanuit religieus standpunt ernstige, principiële bezwaren tegen het buitenshuis werken van de gehuwde vrouw. De Raad trekt zich daarom terug in haar politieke neutraliteit.

►Oktober 1938  
Na verloop van tijd wordt het idee dat de NVR zich actief moet bemoeien met actuele thema’s grotendeels losgelaten. Bij het 40-jarig bestaan wordt gesteld dat de betekenis van de NVR veel meer ligt in het zijn, dan in het doen. De kracht van de Vrouwenraad ligt in het informeren over en uitwisselen van standpunten.

►1940-1945
Tijdens de Tweede Wereldoorlog komen de activiteiten van de Nationale Vrouwenraad op een laag pitje te staan. De dagelijkse strijd om het bestaan neemt de meeste vrouwen zo in beslag dat er weinig tijd overblijft voor andere zaken.

►1944 
Enkele vrouwen, die elkaar uit het verzet kennen, richten ten behoeve van een breed overleg het Nederlandsche Vrouwen Comité (NVC) op. In dit Comité moeten vrouwen van alle richtingen samenkomen, dus ook van rooms-katholieke, orthodox-protestantse en sociaal-democratische huize – groeperingen die in de Nationale Vrouwenraad geen plaats hebben. 
Het NVC wordt hét adres voor de regering en andere instanties die zich tot de Nederlandse vrouwenwereld willen wenden. Voor de Nationale Vrouwenraad blijft er weinig anders over dan zich aan te sluiten bij het NVC.

Affiche Tentoonstelling De Nederlandse Vrouw 1898-1948►1948 
Ter gelegenheid van het 50-jarig regeringsjubileum van koningin Wilhelmina en het aantreden van Juliana als nieuwe koningin, wordt de Tentoonstelling De Nederlandse Vrouw 1898-1948 georganiseerd. Doelstelling van de tentoonstelling is een beeld te geven van wat vrouwen sinds de Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid in 1898 hebben bereikt. Er is aandacht voor mode en sport, voor het aandeel van vrouwen in het verzet, de kunst, het onderwijs, de diverse beroepen en, niet in het minst, voor haar plaats in het gezin. Dit is geheel in overeenstemming met het nieuwe feminisme dat streeft naar harmonie tussen man en vrouw en in de gehele maatschappij. Het strijden voor ‘rechten’ lijkt naar de achtergrond te zijn verdwenen.

►7 december 1949
Oprichting van de Stichting ‘Tentoonstellingsfonds 1948’. Het batig saldo van de tentoonstelling ‘De Nederlandse Vrouw 1898-1948’, ad fl. 200.000,-, wordt aangeboden aan koningin Wilhelmina en door haar geschonken aan de nieuw op te richten Stichting ‘Tentoonstellingsfonds 1948’ opdat de activiteiten van de gezamenlijke vrouwenorganisaties hiermee kunnen worden ondersteund. 
Het fonds wordt beheerd door het Nationaal Vrouwen Comité. Sinds de 70-er jaren is de Nederlandse Vrouwen Raad beheerder van het fonds.

Koningin Juliana bij het 10 jarig bestaan van de Nationale Huishoudraad►1950 
Oprichting door het NVC van de Nationale Huishoudraad. De Nationale Huishoudraad functioneert als een soort vrouwen-consumentenbond. Achterliggende gedachte is dat vrouwen geen enkele invloed hebben op maatregelen die het huishouden beïnvloedden, terwijl zij juist uitermate deskundig zijn en daarmee ook een bijdrage leveren aan het economisch leven. 

Affiche van de FVVH voor hulp aan vluchtelingengezinnen in Karinthie►1951 
Oprichting door het NVC van de Federatie voor Vrouwelijke Vrijwillige Hulpverlening (FVVH). De Federatie is bedoeld om “richting te geven aan een latent verlangen van talloze vrouwen om zich in de beschikbare uren sociaal nuttig te maken”.

Hoewel het recht op arbeid binnen het NVC hoog op de agenda staat, heerst er ook bij het NVC geen eensgezindheid op dit punt. Net als de Nationele Vrouwenraad is ook het NVC van mening dat vrouwen vooral een taak hebben in het zorgen en het moederschap. 

Met name door het bestaan van het NVC is de Nationale Vrouwenraad een deel van haar identiteit kwijtgeraakt. De Nationale Vrouwenraad is verworden tot een zeer open forum waar de ontstane inzichten zelden of nooit leiden tot zichtbare resultaten.
 

►Vanaf 1960 
De situatie voor de Nationale Vrouwenraad wordt steeds nijpender. Er ontstaat een nieuwe vrouwenbeweging. Oude waarden en normen worden langzamerhand overboord gezet. Jonge vrouwen laten van zich horen. De nieuwe beweging gaat – in tegenstelling tot de traditionele vrouwenorganisaties - ervan uit dat de emancipatie nog helemaal niet voltooid is.

►Vanaf 1965 
Het NVC, de NVR en de FVVH hebben geen duidelijk beleid en worden geteisterd door organisatorische en financiële problemen. Voor de buitenwereld is het onduidelijk geworden waar zij met vragen of oproepen inzake allerlei ‘vrouwenzaken’ terecht moet.

MVM uitgave over Emancipatie►Oktober 1968 
Oprichting van de feministische actiegroep Man Vrouw Maatschappij, afgekort MVM. MVM doet het direct goed, leden stromen toe en de ideeën vinden weerklank. 

Dolle Mina Baas in eigen buik►December 1969 
Oprichting van Dolle Mina, een linkse, radicaal feministische actiegroep. Met ludieke acties, zoals ‘Baas in eigen buik’ voor het recht op abortus. wil Dolle Mina de rechten van de vrouw verbeteren.

De organisatie Man Vrouw Maatschappij vindt dat niet de vrouw geïntegreerd moet worden in de maatschappij, maar dat de maatschappij moet veranderen opdat er daadwerkelijk ruimte voor vrouwen is. Deze opvatting wordt gedeeld door de Dolle Mina’s.

Het verschil van inzicht met dat van de traditionele vrouwenorganisaties, zoals verenigd in de Nationale Vrouwenraad, het NVC en de FVVH, bevordert het contact tussen de generaties binnen de vrouwenbeweging niet.

►24 oktober 1972 
Oprichting van een Interim Stichting die de fusie tussen de Nationale Vrouwenraad, het NVC en de FVVH gestalte moet gaan geven. 
Minister Marga Klompé van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk heeft zich sterk gemaakt voor een subsidie die een reorganisatie van de NVR mogelijk moet maken.

►November 1974
Aanvaarding door de Algemene vergadering van de statuten van de Nederlandse Vrouwen Raad. Vrijwel alle bij de Nationale Vrouwenraad aangesloten organisaties sluiten zich aan bij de nieuwe koepel.

►1977 
De aangesloten organisaties uiten knelpunten in de structuur van de Nederlandse Vrouwen Raad. Algemeen gevoelen is dat het werk van de NVR zich te veel buiten het gezichtsveld van de lidorganisaties afspeelt.

►1982 
Presentatie van een nieuw structuurmodel voor de Nederlandse Vrouwen Raad. Bijna acht jaar is veel tijd en energie gestoken in het nadenken over een nieuwe structuur. Het Hoofdbestuur – een bestuurlijke tussenlaag – wordt opgeheven. Voortaan is er nog slechts een Algemeen Bestuur, waarin de afgevaardigden van de aangesloten organisaties zitting hebben. Zij worden meer betrokken bij de beleidsvoorbereiding en besluitvorming van de NVR. Het Dagelijks Bestuur wordt een zakelijk bestuur, waarvan de leden op persoonlijke titel gekozen worden om hun deskundigheid en niet als representant van een bepaalde stroming binnen de Raad.

Uitgave t.g.v. het 10 jarig bestaan van de Nederlandse Vrouwen Raad na de fusie met NVC en FVVH►1980 - 1989
De Raad lijkt een radicale keuze te hebben gemaakt voor de verbetering van de positie van vrouwen door middel van emancipatie en (economische) zelfstandigheid. Aan het eind van de jaren tachtig is een groot deel van de activiteiten van de NVR gericht op het recht van vrouwen op economische zelfstandigheid en maakt de NVR zich naar de overheid toe sterk voor de herverdeling van betaalde en onbetaalde arbeid.

Maar weer wordt de Raad geteisterd door problemen. Het Algemeen Bestuur wil dat de NVR meer toenadering zoekt tot nieuwe vrouwenorganisaties en –groepen. Er zijn tegenstellingen binnen het Dagelijks Bestuur.

Tot overmaat van ramp wilde het Ministerie van WVC niet langer een koepelorganisatie subsidiëren en drong aan op een grondige reorganisatie. Vrouwenorganisaties leken geen inherent belang meer te hebben, want steeds meer formeerden zich – tijdelijke - (actie)groepen op speciale thema’s. De NVR moest zich wederom oriënteren op haar positie.
 

►1992  
Splitsing van de Nederlandse Vrouwen Raad in: de Nederlandse Vrouwen Raad 'nieuwe stijl' als vereniging, en het nieuw op te richten Vrouwen Adviesbureau Overheidsbeleid Arachne.

“Als een feniks uit haar as herrezen”, zo wordt de Nederlandse Vrouwen Raad nieuwe stijl aangekondigd. De vereniging moet een platform en een spreekbuis voor de vrouwenbeweging zijn. Er wordt slechts een klein bestuur ingesteld. De communicatie binnen de NVR wordt verbeterd met het vier keer per jaar, door het bestuur samen met de organisaties, organiseren van platformdagen, waarvan de thema’s door de leden worden ingebracht.

Arachne, een neutraal en onafhankelijk bureau, is er voor het signaleren en analyseren van ontwikkelingen op beleidsgebied. Organisaties, waaronder de NVR, kunnen bij het bureau terecht met informatievragen en problemen. 

Als koepel van 43 organisaties blijft een belangrijke taak van de NVR te fungeren als spreekbuis. In het contact met de overheid probeert de NVR de kritische geluiden vanuit de achterban over beleidsvoorstellen gehoor te laten vinden, en op die manier aan beleidsbeïnvloeding te doen.

►1998
100 jarig bestaan van de Nationale – nu Nederlandse - Vrouwen Raad. Meer organisaties dan ooit blijken zich aangetrokken te voelen tot de NVR nieuwe stijl: in bijna tien jaar tijd is het aantal lidorganisaties van 40 in 1989 gestegen naar 54 in 1998.

►27 en 28 november 1998 
Ter gelegenheid van het 100 jarig bestaan van de NVR wordt in Amsterdam de Manifestatie Vrouw en Arbeid georganiseerd. De manifestatie omvat een congres met workshops, een symposium en een tentoonstelling: 'Omzien naar de toekomst: de nieuwe eeuw, sterk in vrouw en werk'. Koningin Beatrix brengt een uitgebreid bezoek aan de Manifestatie.

►22 mei 2003 
Tijdens de Algemene Vergadering treedt het bestuur af, nadat de Algemene Vergadering een motie van wantrouwen tegen de penningmeester heeft ingediend. De motie betreft de begroting voor 2003. Er wordt een financiële commissie ingesteld om een nieuwe begroting voor 2003 en 2004 op te stellen.

Inmiddels is ook bekend geworden dat de overheid de institutionele subsidie beëindigt. Voortaan kan alleen nog projectsubsidie worden verkregen.

Er wordt een Denktank Vernieuwing NVR ingericht om de strategie te ontwikkelen voor de periode 2004-2009.

►Maart 2004 
Presentatie van het (concept-)strategisch plan ‘Met het oog op de toekomst’. Dit plan, dat eind 2004 wordt vastgesteld, onderscheidt drie strategische themavelden voor de NVR: Duurzame Ontwikkeling, Maatschappelijke Participatie en Rechten van de Vrouw. Tot mei 2013 is dit strategisch plan het richtsnoer voor de NVR.

►Vanaf 2005 
Op basis van het strategisch plan ‘Met het oog op de toekomst’ investeert de NVR in een actiever beleid en, daarmee gepaard gaand, een grotere inzet van personeel. Met toestemming van de Algemene Ledenvergadering worden tekorten op de NVR-begroting jaarlijks vergoed uit het vermogen van het Tentoonstellingsfonds. Oorspronkelijk werden alleen de revenuen van het vermogen hiervoor gebruikt.

►1 januari 2010
De Directie Emancipatie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen neemt de NVR op in de subsidieregeling Kennis Infrastructuur Emancipatie. Voor de jaren 2010 en 2011 bedraagt de jaarlijkse instellingssubsidie € 150.000.=. De kosten om de NVR als actief netwerk te profileren en te ondersteunen zijn echter aanzienlijk hoger. Projectsubsidies moeten (nog steeds) voor extra inkomsten zorgen.

►31 mei 2012 
Op voorstel van het bestuur van de NVR besluit de Algemene Vergadering een onderzoek in te stellen naar aanvullende geldstromen. Daarbij wordt breed gekeken naar: de contributie, donaties door particulieren, sponsoring door bedrijven, en de mogelijkheid van adverteerders.

Ondanks de instellingssubsidie kampt de NVR, door een terugloop in het aantal gesubsidieerde projecten, met een niet sluitende begroting. Gelukkig kan het tekort steeds tot een absoluut minimum worden beperkt en kan dekking gevonden worden in het Tentoonstellingsfonds. Het bedrag in dat fonds loopt echter te veel terug, met name door de financiële crisis en de daardoor tegenvallende - hoewel zeer defensieve - beleggingen. In het fonds moet een zekere buffer aan geld overblijven om de kosten van een - onverhoopte - afwikkeling van de NVR te voldoen.

►22 november 2012 
De Algemene Vergadering verzoekt het bestuur een strategie te overleggen om voor 2014 tot een sluitende begroting te komen.

►19 mei 2013 
Het bestuur van de NVR legt aan de voorzitters van de lidorganisaties de (concept-)strategie voor om in 2013 en volgende jaren tot een sluitende begroting te komen. Kern van de nota is een grotere inzet van vrijwilligers en beperking van de vaste lasten voor personeel en huisvesting door in te krimpen op het aantal kantoorkamers en op de betaalde staf. Wijziging in de structuur van de op thema georganiseerde adviserende commissies moet leiden tot versterking van de beleidsbeïnvloedende taak. De NVR blijft projecten ontwikkelen en uitvoeren, als daar subsidie voor is, maar vraagt ook daarin een grotere rol aan lidorganisaties. De voorzitters onderschrijven de hoofdlijn.

►30 mei 2013 
De strategie wordt in de Algemene Vergadering vastgesteld. Maatschappelijke Participatie en Rechten van de Vrouw blijven de themagebieden waar de NVR zich op richt.  

 


Uitgebreid zoeken