#caption
Goede raad van lidorganisatie ZijActief Limburg
#caption
Goede raad van lidorganisatie ZijActief Limburg


Lid worden

Elke organisatie die zich inzet voor vrouwenemancipatie - nationaal en/of internationaal - is welkom als lid van de koepel Nederlandse Vrouwen Raad.

De organisatie die lid wil worden van de NVR krijgt een aanmeldingsformulier toegestuurd om in te vullen en ondertekend retour te sturen aan de NVR. Op grond van artikel 3.4 van het Huishoudelijk Reglement van de NVR moeten daarbij tevens overlegd worden:

► een kopie van de statuten van uw organisatie;

► een uittreksel van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel of daarmee gelijkgestelde organisatie;

► notulen van de leden- of stichtingsbestuurvergadering, waaruit blijkt dat uw organisatie in Nederland opereert en actief zal bijdragen aan de doelstellingen van de NVR en dat met de aanvraag voor het lidmaatschap van de NVR is ingestemd;

► indien van toepassing: een verklaring van de Europese organisatie waartoe uw organisatie behoort over haar juridische status. De Europese organisatie dient tevens te verklaren dat zij in Nederland actief is en dat zij uw organisatie toestemming heeft verleend zich bij de NVR aan te sluiten.

Daarna vindt een oriënterend gesprek plaats met (een delegatie van) het bestuur van de NVR, waarna binnen 8 weken uitsluitsel wordt gegeven over het advies tot toetreding aan de Algemene Vergadering van de NVR. De Algemene Vergadering, die bijeenkomt in mei en in november, besluit over de toetreding. 

De hoogte van de jaarlijkse contributie is gerelateerd aan de inkomsten van de organisatie. 

De NVR beschikt over een digitaal Kennissysteem (mijn NVR) waarop lidorganisaties zelf hun gegevens invoeren en bijhouden. Dat betreft oner meer de bereikbaarheidsgegevens van de organisatie, namen en bereikbaarheidsgegevens van bestuursleden en andere contactpersonen, en inhoudelijke informatie over de organisatie, doel, doelgroepen, activiteiten en projecten. 

Uitsluitend lidorganisaties hebben toegang tot dit systeem. Voor uitwisseling van informatie kunnen lidorganisaties uiteraard elkaars gegevens raadplegen. Vergaderstukken worden via dit systeem, uitsluitend digitaal, verspreid.

Zie voor statuten, jaar- en werkplannen de rubriek Publikaties van de NVR.

Voor aanmelding en nadere informatie: info@de-nvr.nl.


Uitgebreid zoeken