#caption
Vrouwenpodium
#caption
Vrouwenpodium


Lid worden

Elke organisatie die zich inzet voor vrouwenemancipatie - nationaal en/of internationaal - is welkom als lid van de koepel Nederlandse Vrouwen Raad.

De organisatie die lid wil worden van de NVR krijgt een aanmeldingsformulier toegestuurd om in te vullen en ondertekend retour te sturen aan de NVR. Op grond van artikel 3.4 van het Huishoudelijk Reglement van de NVR moeten daarbij tevens overlegd worden:

► een kopie van de statuten van uw organisatie;

► een uittreksel van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel of daarmee gelijkgestelde organisatie;

► notulen van de leden- of stichtingsbestuurvergadering, waaruit blijkt dat uw organisatie in Nederland opereert en actief zal bijdragen aan de doelstellingen van de NVR en dat met de aanvraag voor het lidmaatschap van de NVR is ingestemd;

► indien van toepassing: een verklaring van de Europese organisatie waartoe uw organisatie behoort over haar juridische status. De Europese organisatie dient tevens te verklaren dat zij in Nederland actief is en dat zij uw organisatie toestemming heeft verleend zich bij de NVR aan te sluiten.

Daarna vindt een oriënterend gesprek plaats met (een delegatie van) het bestuur van de NVR, waarna binnen 8 weken uitsluitsel wordt gegeven over het advies tot toetreding aan de Algemene Vergadering van de NVR. De Algemene Vergadering, die bijeenkomt in mei en in november, besluit over de toetreding. 

Kennissysteem/Mijn NVR
De NVR beschikt over een digitaal Kennissysteem (mijn NVR) waartoe uitsluitend lidorganisaties toegang hebben. Voor uitwisseling van informatie kunnen lidorganisaties elkaars gegevens raadplegen. Vergaderstukken worden via dit systeem, uitsluitend digitaal, verspreid.

Zie voor statuten, jaar- en werkplannen de rubriek Publikaties van de NVR.

Contributie
De hoogte van de jaarlijkse contributie is gerelateerd aan de inkomsten van de organisatie. De basiscontributie bedraagt € 110 voor een organisatie met een geschat bedrag aan inkomsten van minder dan € 25.000. Zijn de inkomsten hoger dan komt er een toeslag op dit basisbedrag. De toeslag is hoger al naar gelang de inkomsten hoger zijn.
 

Inkomsten Toeslag Contributie
minder dan € 25.000   € 110
tussen € 25.000 en € 150.000 € 50 € 160
tussen € 150.000 en € 500.000 € 130 € 240
tussen € 500.000 en € 1.000.000 € 235 € 345
hoger dan € 1.000.000 € 340 € 450

 

Voor aanmelding en nadere informatie: info@de-nvr.nl.


Uitgebreid zoeken