#caption
FEM Talks NL
#caption
FEM Talks NL


Missie en visie

De Nederlandse Vrouwen Raad (NVR) is een koepelorganisatie van en voor vrouwenorganisaties, opgericht in 1898. De achterban van de NVR omvat beroepsmatig, politiek en maatschappelijk georganiseerde vrouwen, huisvrouwen, agrarische en plattelandsvrouwen, vrouwelijke ondernemers en vrouwenorganisaties met een levensbeschouwelijke achtergrond. Door het grote aantal lidorganisaties heeft de NVR, naar een ruwe schatting, een totaal bereik van ruim een miljoen vrouwen in Nederland. De diversiteit van de lidorganisaties maakt de NVR tot een brede maatschappelijke koepel, die een groot deel van het spectrum van de Nederlandse samenleving vertegenwoordigt. De gezamenlijke inzet voor de belangen van vrouwen en voor algemene belangen, maakt de NVR tot een kweekvijver voor maatschappelijke initiatieven en samenwerkingsverbanden, tot een platform voor kritische evaluatie en tot een bron van allerlei vernieuwingen.

Missie
De missie van de NVR is te bewerkstelligen dat vrouwen met hun kennis en ervaring daadwerkelijk - en op alle terreinen in de samenleving - de gewenste medeverantwoordelijkheid op zich nemen. Anno 2013 is de krachtenbundeling van vrouwenorganisaties binnen de NVR, meer nog dan in de laatste decennia, noodzakelijk om deze missie te realiseren.
Emancipatie en gendermainstreaming vormen het kader voor de NVR. Het is de visie van de NVR dat emancipatie en gendermainstreaming de basis vormen voor een duurzame ontwikkeling van de samenleving.
Gendergelijkheid omvat meer dan gelijke rechten, gelijke behandeling, gelijke betaling en gelijke mogelijkheden voor mannen en vrouwen om zich te ontplooien. Het gaat over de verschillende rollen en functies die mannen en vrouwen in de samenleving vervullen en de daaraan gekoppelde verschillen in waardering.
Gendergelijkheid betekent de acceptatie van verschillen tussen vrouwen en mannen en van hun verschillende rollen in de samenleving, maar zonder de traditioneel ongelijke machtsverhoudingen. Gendermainstreaming moet ertoe leiden dat beleidsmaatregelen geen verschillende gevolgen hebben voor vrouwen en mannen en dat er een evenwicht ontstaat tussen mannelijke en vrouwelijke inzichten en waarden.

Strategienota 2013
Strategienota 2005


Uitgebreid zoeken