#caption
Expertmeeting 2019: Vrouwen in de politiek
#caption
Expertmeeting 2019: Vrouwen in de politiek


Adviescommissie

Het bestuur wordt geadviseerd door de Commissie Beleidsbeïnvloeding & Belangenbehartiging, kortweg B&B. Deze commissie bestaat uit specifieke deskundigen uit de achterban van de lidorganisaties en betrokken bij de aandachtsgebieden van de NVR. 

Die aandachtsgebieden zijn:

♦ Emancipatiebeleid van de rijksoverheid. Concreet gaat het om inbreng op het tot stand komen van emancipatienota’s van het ministerie van OCW/DE. Ook de emancipatiemonitor van CBS en SCP hoort daarbij. Participatie, vrouwelijk leiderschap (genderequality) en gelijke beloning horen daarbij.

♦ Arbeidsmarktbeleid. Het beleid dat het ministerie van SZW voert op het gebied van arbeidsmarkt, voorzieningen die van belang zijn om te kunnen werken zoals kinderopvang, zorgverlof, ouderschapsverlof e.d.

♦ Gezondheidszorg en welzijn. We willen het ministerie van VWS beïnvloeden in de richting van meer genderspecifieke gezondheidszorg. De thema’s armoede en eenzaamheid bij vrouwen verdienen eveneens de aandacht. Ook het thema kwaliteit van de leefomgeving past hierbij. Het gaat dan bijvoorbeeld om gezond en duurzaam geproduceerd voedsel.

♦ Geweld tegen vrouwen, vrouwenhandel en specifiek huiselijk geweld moet nog steeds veel aandacht krijgen en daarin is het tot stand brengen van een Nationaal Actieplan Huiselijk Geweld een belangrijk onderdeel. Het ministerie van V&J zullen we hier zeker op bevragen.

♦ Internationaal beleid. Hierbij gaat het om: het Nationaal Actie Plan 1325, Het Europees emancipatiebeleid en de verdragen die gerelateerd zijn aan de VN zoals het VN-Vrouwenverdrag. We hebben hier te maken met o.a. ministeries van BuZa, Defensie en V&J.

♦ Economische zelfstandigheid. Thema’s als de eerlijkere verdeling van betaald en onbetaald werk, arbeid en zorg, gelijke beloning, voorkomen van discriminatie van zwangere vrouwen, oudere vrouwen, migrantenvrouwen op de arbeidsmarkt.

Functie van de commissie
De commissie signaleert onderwerpen die aandacht behoeven door de beleidsstukken uit en op de rol in Den Haag en de media te volgen, én door het volgen van specifieke ontwikkelingen bij de achterban. De commissie formuleert projecten die, na instemming van het bestuur, door specifieke werkgroepen worden opgepakt. De werving van de werkgroepleden geschiedt op voordracht van de commissie. De commissie doet een voorstel voor een jaarplan.

Relatie met het bestuur
De leden worden voor 3 jaar benoemd door het bestuur. Hiervan wordt melding gemaakt in de Algemene Ledenvergadering. 

Activiteiten
♦ De commissie levert input voor het jaarplan (voorjaar).
♦ De commissie signaleert ontwikkelingen met name voor wat betreft in het jaarplan staande aandachtsvelden en adviseert het bestuur hierover.
♦ De commissie adviseert het bestuur bij actualiteiten.
♦ De commissie formuleert opgaven voor werkgroepen (kort en bondig en evalueerbaar) en geleidt deze naar het bestuur.

Werkgroepen/deskundigenpool
De aangesloten organisaties voeden een deskundigenpool rond de bovenstaande aandachtsvelden. Ook externen kunnen hiervoor worden gevraagd. Het bureau beheert deze bestanden. Deelnemers aan de deskundigenpool kunnen worden gevraagd in werkgroepen.
De werkgroepen worden door het bestuur, doorgaans op advies van de commissie, in het leven geroepen. De commissie formuleert onder andere de opdracht, het tijdpad en de gewenste doelen. Een commissielid functioneert als voorzitter van de werkgroep.

Vaste werkgroepen zijn werkgroepen met een meerjarige taak zoals:
♦ Werkgroep AVVN
♦ Werkgroep Vrouwenpodium (activiteit rond Prinsjesdag en/of 8 maart)

Incidentele werkgroepen bereiden een project of een activiteit voor.

Leden Commissie Beleidsbeïnvloeding & Belangenbehartiging
J. van Doorne-Huiskens (Anneke), voorzitter
J.Y. Carels (Yvonne)
T.L. Filedt Kok-Weimar (Tonny)
M. Minis (Marion)
C. Nanlohy, (Christine)
A.C. Pierrot, (Annelies)
E. Reijmers (Essa) vertegenwoordiger in de Observatory on Violence against Women van de European Women's Lobby
B.H. Scheffer-Versluis (Dieny)
T.L.E. Strop-von Meyenfeldt (Ted)

Contact commissie B&B:
Leyla Hamidi, l.hamidi@de-nvr.nl

De Commissie Beleidsbeïnvloeding & BelangenbehartigingIn is opgericht in 2013 op basis van de nieuwe strategienota van de NVR die in de Algemene Vergadering in mei van dat jaar door de leden is vastgesteld. In die nota is de omvorming van de commissiestructuur van de NVR beschreven.


Uitgebreid zoeken