#caption
#caption


Vrouwenorganisaties gelijkwaardige partner in uitvoering emancipatiebeleid

De Nederlandse Vrouwen Raad (NVR) ondersteunt de visie van de minister van Emancipatie in de Hoofdlijnen Emancipatiebeleid 2015, zoals die vandaag door de Ministerraad is vastgesteld. De minister spreekt daarin individuele burgers, bedrijven en maatschappelijke instellingen aan op eigen kracht en talent, en ziet de overheid als voorwaardenscheppend voor groeperingen en individuen om deze verantwoordelijkheid ook daadwerkelijk te kunnen nemen. De NVR onderschrijft dit - als vrouwenorganisaties doen we niet anders - en spreekt het vertrouwen uit dat de beschikbare middelen doelmatig en efficiënt worden ingezet met oog voor de behoeften van het maatschappelijke veld, waarvan een grote eigen bijdrage wordt gevraagd.

Ook onderschrijft de NVR de constatering van de minister dat een cultuurverandering nodig is om tot emancipatie in de praktijk te komen. Het veranderen van beeldvorming en het doorbreken van taboes en van sociale normen en waarden, vragen een langdurige inzet en een procesmatige aanpak. Achterbanorganisaties, met name vrouwenorganisaties, hebben hierin een centrale rol en een lange staat van dienst.
De minister noemt in dit verband de inzet van de NVR op de preventie van huiselijk geweld, een inzet die de NVR en aangesloten vrouwenorganisaties zullen blijven leveren.

De NVR waardeert de toezegging van de minister dat het Kabinet de internationale voortrekkersrol van Nederland op het gebied van vrouwenrechten en emancipatie zal handhaven, en spreekt het vertrouwen uit dat de belangrijke bijdragen die Nederlandse vrouwenorganisaties samen met hun internationale netwerken hieraan leveren, door de overheid op waarde worden geschat. De NVR verwacht dat vrouwenorganisaties als gelijkwaardig partners worden opgenomen in de inspanningen van de Nederlandse overheid op dit punt, en vraagt de minister bij de andere departementen hierop toe te zien.

Ook de NVR onderkent het belang van arbeidsparticipatie om economische zelfstandigheid en empowerment van vrouwen te realiseren, maar waarschuwt voor een eenzijdige inzet op arbeidsparticipatie. Dat zal het proces eerder vertragen dan versnellen. Ook doet dit geen recht aan de door de minister genoemde keuzevrijheid als parameter voor emancipatie. Actief burgerschap is meer dan arbeidsparticipatie alleen. Maatschappelijke inzet van burgers vormt een belangrijke basis voor sociale cohesie en voor een veilige leefomgeving, waarin burgers optimaal kunnen functioneren en jonge mensen zich tot verantwoordelijke burgers ontwikkelen.
De NVR gaat graag met de minister om de tafel over maatschappelijke participatie als basis voor het bevorderen van vrije keuze voor vrouwen om met een gerust hart een grotere arbeidsinzet te plegen.
 
Zie volledige tekst Reactie NVR >>


Uitgebreid zoeken