#caption
#caption


Verkenning uitwerking GREVIO aanbeveling om aanpak geweld gendersensitief te maken

Begin dit jaar is het eerste evaluatierapport van GREVIO over het Nederlandse beleid ten aanzien van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld gepubliceerd. GREVIO is de expertgroep van de Raad van Europa die de naleving van lidstaten van het Istanbul Verdrag monitort.
In het rapport worden diverse aanbevelingen gedaan. Verschillende daarvan zijn gericht op het al vaker bekritiseerde genderneutrale beleid van de Nederlandse overheid  met betrekking tot de aanpak van geweld. CEDAW bijvoorbeeld heeft hier verschillende malen zijn zorg over uitgesproken. Ook in de schaduwrapportage die het Netwerk VN-Vrouwenverdrag ten behoeve van de GREVIO evaluatie heeft opgesteld, uiten Nederlandse vrouwenorganisaties en experts deze kritiek.

In juni 2020 is door het ministerie VWS, mede namens de departementen OCW en J&V, een –vanwege Corona- digitale bijeenkomst georganiseerd over de GREVIO aanbevelingen ten aanzien van gender-sensitiviteit van beleid. Een beperkte groep van organisaties die eerder betrokken waren bij de GREVIO evaluatie was uitgenodigd om online te bespreken hoe een gender-sensitieve aanpak er uit zou kunnen zien. De bijeenkomst krijgt nog een vervolg, omdat, ondanks interessante bijdragen en creatieve pogingen tot het betrekken van alle aanwezigen, het online vergaderen een echt interactieve brainstorm belemmerde.

Voor de NVR nam Essa Reijmers deel aan de bijeenkomst in juni. Essa is mede door haar jarenlange werk bij de Blijf Groep deskundig op het gebied van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld, en houdt de voortgang van de aanpak van het ministerie om de aanbevelingen tot uitvoering te brengen, nauw in de gaten.

In het najaar van 2020 informeert de minister de Raad van Europa over hoe de Nederlandse overheid met de aanbevelingen van GREVIO om zal gaan.

 


Uitgebreid zoeken