#caption
#caption


NVR pleit voor Nationaal Rapporteur Geweld tegen vrouwen

Tussen 11 en 15 maart 2019 heeft de GREVIO (Group of Experts on Action against Violence against Women and Domestic Violence) Nederland bezocht om de voortgang van de implementatie van de Istanbul Conventie in Nederland te evalueren. Namens de NVR heeft Christine Nanlohy deelgenomen aan de evaluatiebijeenkomsten van de GREVIO Commissie.

De NVR heeft, bij monde van Christine, gepleit voor een Nationale Rapporteur over geweld tegen vrouwen, analoog aan de Nationale Rapporteur Mensenrechten. Tevens heeft zij specifieke aandacht gevraagd voor de ratificatie en implementatie van het Verdrag van Istanbul voor de BES-eilanden. Daarnaast heeft Christine ook het punt van de onveilige omstandigheden in asielzoekerscentra voor vrouwen en meisjes benoemd, en melding gemaakt van het Manifest en de Toolkit die naar aanleiding van het NVR-symposium zijn uitgegeven.
Deze stukken zijn op verzoek naar de leden van de GREVIO commissie gemaild. 


Evaluatierapport 

De input van de deelnemende NGO's- door middel van de Schaduwrapportage Verdrag van Istanbul - wordt mee gewogen/mee genomen in het evaluatierapport dat begin januari 2020 wordt verwacht. Het concept/ontwerp van het evaluatierapport over de inzet van Nederland wordt in november 2019 binnen GREVIO besproken. Over het evaluatierapport wordt door het ministerie van VWS en het Netwerk VN Vrouwenverdrag te zijner tijd een bijeenkomst belegd. De eindrapportage met de bevindingen van de GREVIO commissie wordt eind 2019 verwacht. 

 

Over de Istanbul Conventie en GREVIO

De Istanbul Conventie  is een mensenrechtenverdrag van de Raad van Europa dat als doel heeft: alle vormen van geweld tegen vrouwen, huiselijk geweld te bestrijden/te stoppen. Het Verdrag is door Nederland eind 2015 geratificeerd en op 1 maart 2016 voor het Europees deel van het Koninkrijk der Nederlanden in werking getreden. Voor de monitoring en het toezicht op de uitvoering van dit Verdrag door de verdragslanden, heeft de Raad van Europa een comite in het leven geroepen. Dit comite is de GREVIO (Group of Experts on Action against Violence against Women and Domestic Violence)


Uitgebreid zoeken