#caption
#caption


Verdrag van Istanbul per 1 maart 2016 voor Nederland in werking

Op 18 november 2015 heeft Nederland het Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld geratificeerd. Het zgn. Istanbul Verdrag treedt voor Nederland op 1 maart 2016 in werking.

In juni 2015 zijn de goedkeuringswet voor de ratificatie van het Istanbul Verdrag en de uitvoeringswet in de 2e en 1e Kamer aanvaard. Op 18 november is het ratificatieproces formeel voltooid. Op de homepage van de website van de Raad van Europa (www.coe.int) meldt het Treaty Office van de Raad: 

18 NOVEMBER 2015
The Netherlands accepted the Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence (CETS No. 210).

De mededeling van de Treaty Office wijst via een link door naar de 'details' van de stand van zaken rond het Verdrag van Istanbul dat wordt aangeduid als CETS 210 omdat het verdrag nr. 210 is op de Council of Europe Treaty Series. Via de link 'signatures and ratifications' wordt de volledige lijst zichtbaar van landen en de stand van zaken per land van ondertekening, ratificatie en in werking treding. Voor Nederland is dat achtereenvolgens: 14/11/2012, 18/11/2015, 01/03/2016.

     

Caribisch Nederland
De goedkeuringswet die in juni in het Parlement is aanvaard strekt ook tot goedkeuring van het Verdrag van Istanbul in Caribisch Nederland, maar omdat de uitvoeringswet alleen voor het Europese deel van Nederland geldig is zal het Verdrag alleen voor het Europese deel van Nederland van kracht zijn.
De regering onderzoekt welke uitvoeringswetgeving nodig is om het Verdrag van Istanbul ook in Caribisch Nederland te laten gelden. De ernst en omvang van de problematiek op het terrein van huiselijk geweld en geweld tegen vrouwen en meisjes in Caribisch Nederland is groot. Het is van belang dat het Verdrag ook in dit deel van Nederland spoedig wordt geïmplementeerd. Nu gelden in Caribisch Nederland al de verplichtingen die uit – onder meer - het Vrouwenverdrag en het Kinderrechtenverdrag voortvloeien.

Het Verdrag van Istanbul is een veelomvattend verdrag. Het bevat gedetailleerd omschreven verplichtingen om geweld tegen vrouwen te voorkomen en te bestrijden. Zo wordt in het verdrag benadrukt dat een gendersensitieve aanpak van geweld tegen vrouwen nodig is om geweld effectief te voorkomen en te verhelpen. De overheid laat een project uitvoeren door Regioplan, Atria en Movisie om bij te dragen aan een gendersensitieve aanpak van huiselijk geweld. Voorlichting en bewustwording zijn belangrijk om geweld tegen vrouwen te voorkomen. Staten moeten ook maatregelen nemen om discriminatie van vrouwen uit te bannen en de eigen kracht van vrouwen te bevorderen. Daarnaast moeten maatregelen ook mannen en jongens stimuleren om actief bij te dragen aan het voorkomen van geweld tegen vrouwen. Het verdrag besteedt veel aandacht aan de maatregelen die nodig zijn voor de opvang en bescherming van slachtoffers.

(tekst deels ontleend aan de website van het College voor de Rechten van de Mens: www.mensenrechten.nl.


Uitgebreid zoeken