#caption
Een project over de verdeling van zorg en werk na decentralisaties
#caption
Een project over de verdeling van zorg en werk na decentralisaties


Tips, ideeën en oplossingsrichtingen op expertmeeting Gendersensitief beleid bij gemeenten

Verzamel kennis over familiesystemen en conflicten met het oog op gender. Instrueer Wmo loketmedewerkers hoe ze hiermee om kunnen gaan. Houd ´keukentafelgesprekken´in de avond en het weekend zodat mannen ook (kunnen) komen.
Dit zijn enkele van een hele reeks tips, ideeën en oplossingsrichtingen die naar voren kwamen tijdens de expertmeeting ‘Gendersensitief beleid bij gemeenten’ die de NVR in samenwerking met Atria, Mezzo en Movisie op 11 juni 2015 organiseerde. 

Minister Jet Bussemaker van OCW was aanwezig om de eerste resultaten te vernemen. Zij benadrukte dat het belangrijk is dat er op lokaal niveau bij de uitvoering van het sociaal beleid naar genderaspecten wordt gekeken, dat er oog is voor de verschillen en voor diversiteit. 

Aanleiding voor de expertmeeting zijn de veranderingen in de zorg na de decentralisatie van Wmo, Participatiewet en Jeugdwet naar gemeenten. Belangrijkste vraag daarbij is: pakken die veranderingen verschillend uit voor mannen en vrouwen? Verwacht wordt dat de extra informele zorg toch vooral terecht komt op de schouders van vrouwen. En wat betekent dat dan voor hun economische zelfstandigheid? Is dit een stap terug in de emancipatie?
Doel van de meeting was dan ook om inzicht te krijgen in de effecten van de transities op de M/V verdeling van zorg en werk. En, om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om ervoor te zorgen dat die verdeling evenwichtig is.

Creatieve ideeën
Op een schaal van ‘eenvoudig’ tot ‘moeilijk’ en van ‘nu’ tot ‘kost tijd dus later’ werden tal van mogelijkheden aangedragen door de ca. 60 deelnemende experts afkomstig uit de wetenschap, gemeenten, vrouwenorganisaties en organisaties en instellingen op het gebied van de (lokale) zorg. Zoals het idee om als collega’s in bedrijven met elkaar een solidariteitsfonds in te richten, bijvoorbeeld gevoed door een percentage van de loonsom, zodat de informele zorg kan worden ‘ingehuurd’ en niemand daarvoor van het werk hoeft weg te blijven. Of het idee om het inhuren van hulp voor informele zorg simpeler te maken, waardoor ook mannen en vrouwen die nu werkloos zijn, maar graag dienstbaar willen zijn aan de slag kunnen. De minister was enthousiast over deze creatieve ideeën en zag daarin ook een manier om bijvoorbeeld vrouwen die eenzaam zijn of in een isolement zitten maatschappelijk actief te maken.
“Zorg dat wat jullie hier bedacht hebben ook bij mij komt dan zet ik de volgende stap door het te bespreken in het kabinet en met de actoren die er samen met het rijk voor moeten zorgen.” In september krijgt de minister het uitgebreide verslag van de expertmeeting aangeboden.

Position paper
Om kennis vooraf met elkaar te delen en om een gezamenlijk vertrekpunt te creëren voor alle deelnemers aan de expertmeeting werd een ‘position paper’ opgesteld. In dit paper is recent onderzoek verzameld over de verdeling van (mantel)zorgtaken tussen mannen en vrouwen. Ook wordt het resultaat beschreven van een rondgang langs gemeenten over de implicaties in de praktijk van het gedecentraliseerde beleid voor de M/V verdeling van zorg en arbeid. Op basis daarvan en van de input vanuit de Nederlandse Vrouwen Raad, Atria, Mezzo en Movisie wordt in het paper vervolgens een start gemaakt met het antwoord op de vraag hoe we de taken op het gebied van zorg en werk zo goed mogelijk kunnen verdelen. Tijdens de expertmeeting zijn deze oplossingsrichtingen uitgebreid en verfijnd.

Mantelzorgpanel
Tijdens de expertmeeting zijn door Mezzo de resultaten bekend gemaakt van het Nationaal Mantelzorgpanel dat in mei 2015 is gehouden. Daaruit blijkt onder meer dat 86% van de mantelzorgende vrouwen denkt
dat de participatiemaatschappij voor een onevenredig deel op de schouders van vrouwen terecht zal komen. Van de mannen denkt 53% er net zo over. Van de mantelzorgende mannen is 83% tevreden over de verdeling van de zorgtaken in uren tussen mannen en vrouwen. Van de vrouwen is 53% daarover tevreden. Vrouwen vinden dat van hen meer wordt verwacht dan van mannen door familie (69%), zorgprofessionals (46%) en gemeente (49%).


Uitgebreid zoeken