#caption
Een project over de verdeling van zorg en werk na decentralisaties
#caption
Een project over de verdeling van zorg en werk na decentralisaties


NVR werkt aan voorstel expertmeeting Zorg M/V

De zorgen die de NVR heeft over de gevolgen van de decentralisatie voor de positie van vrouwen heeft niet alleen geleid tot een brief eind augustus aan de betrokken ministeries, maar was ook aanleiding voor de NVR om zelf op een aanpak te broeden. Annelies Vethman werd gevraagd daarvoor een projectplan op te stellen. Inmiddels ligt de eerste opzet van dat projectplan Zorg M/V er en is er met de betrokken ministeries – OCW, SZW en VWS - over gesproken. Aan de NVR is verzocht een nader voorstel uit te werken voor de expertmeeting die onderdeel is van het projectplan en voor het literatuuronderzoek.

Nog even de feiten op een rij: 

Op 26 augustus 2014 stuurde de NVR een brief aan de ministers Bussemaker en Asscher en aan staatssecretaris Van Rijn waarin zij haar zorgen uitte over de gevolgen van de decentralisatie van WMO, Jeugdwet en Participatiewet naar de gemeenten. De NVR wees in die brief op de noodzaak van genderspecifiek beleid door gemeenten bij de uitvoering van de decentralisatie, en op de instelling van een taskforce om de gevolgen van de decentralisatie voor de positie van vrouwen te monitoren. Uit een gesprek kort daarna met vertegenwoordigers van de drie ministeries bleek al snel dat men de zorgen van de NVR goed kon begrijpen, maar geen voorstander was van een taskforce. 

De NVR besloot in afwachting van een officiële reactie op de brief alvast een projectplan op te stellen om als organisatie zelf met de problematiek aan de slag te gaan. Tijdens de Algemene vergadering van 20 november werd een eerste opzet daarvan gepresenteerd.

Op 28 november kwam de officiële antwoordbrief van de ministeries waarin ook Bussemaker het van belang vindt dat gemeenten meer gendersensitief opereren, en voorstelt een expertmeeting over het thema gendersensitiviteit bij gemeenten te organiseren om een beter beeld te krijgen van de knelpunten en de mogelijke oplossingen. 

Zo’n expertmeeting maakte ook al onderdeel uit van het projectplan Zorg M/V van de NVR. In een gesprek met de drie ministeries over dat projectplan heeft het ministerie de NVR verzocht met een nader voorstel voor de expertmeeting te komen. De NVR zal dat op korte termijn doen.

Intussen gaat de NVR ook voor andere onderdelen van het projectplan naar financieringsmogelijkheden zoeken. Een belangrijk deel van het projectplan is bijvoorbeeld om van onderop via de lidorganisaties de bewustwording bij vrouwen zelf te vergroten. Daarnaast is er gedacht aan een publiekscampagne, maar daarvoor kan goed worden aangesloten bij Women Inc die al bezig is met een event op 6 maart over de verdeling van Werk & Zorg gericht op werkgevers en werknemers.
Onderdeel van het projectplan is ook om te onderzoeken of het decentralisatiebeleid niet strijdig is met internationale verdragen, zoals het VN Vrouwenverdrag, Onderzoek geeft immers aan dat het mantelzorgbeleid verschillend zal uitpakken voor mannen en vrouwen, terwijl het VN Vrouwenverdrag juist staat voor gelijke rechten.           
In het projectplan wordt ook gekeken naar hoe huisartsen ingeschakeld kunnen worden om zichtbaar te krijgen hoe de decentralisatie uitwerkt op het individuele leefniveau van cliënten. Uiteraard wordt samen met de Vrouwelijke Artsen die lid zijn van de NVR gekeken naar hoe dit onderdeel uitgewerkt zou kunnen worden.

 


Uitgebreid zoeken