#caption
Een project over de verdeling van zorg en werk na decentralisaties
#caption
Een project over de verdeling van zorg en werk na decentralisaties


Bussemaker erkent belang genderspecifieke invalshoek bij gemeenten

bussemaker (ocw)Minister Jet Bussemaker acht het, evenals de NVR, van belang dat op gemeentelijk niveau aandacht is voor de genderspecifieke invalshoek en in het bijzonder wat betreft de gevolgen van de decentralisaties voor de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt. 

Dat schrijft de minister in haar brief van 28 november 2014 aan de NVR in antwoord op de zorgen die de NVR eerder hierover uitte bij de drie betrokken bewindslieden. Mede namens  haar collega van SZW en de staatssecretaris van VWS beschrijft Bussemaker in de brief welke initiatieven inmiddels genomen zijn die ‘in meer of mindere mate bijdragen aan de arbeidsparticipatie van vrouwen’. Onder andere noemt zij:  het wetsvoorstel Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden dat op 14 oktober 2014 in de Tweede Kamer is aangenomen, het project Werk&Mantelzorg dat Mezzo en Qidos in opdracht van SZW en VWS uitvoeren, de afspraken met 11 centrumgemeenten over de voortzetting van het project Eigen Kracht, het sectorplan Zorg, en de agenda Informele Zorg en Ondersteuning die onder regie van de staatssecretaris van VWS tot stand is gekomen.

Hoewel het kabinet, aldus de minister, op allerlei fronten al inzet pleegt om de arbeidsparticipatie van vrouwen te verhogen, is het, zo vindt ook de minister, ‘in het licht van de drie decentralisaties van belang dat ook gemeenten meer gendersensitief opereren’. Om een beter beeld te krijgen van de knelpunten en de mogelijke oplossingen stelt minister Bussemaker voor om vanuit die invalshoek een expertmeeting  te organiseren over het thema gendersensitiviteit bij gemeenten.

Inmiddels is de NVR al aan de slag gegaan met de problematiek van de drie decentralisaties en heeft een projectplan Zorg M/V ontwikkeld waarvan een expertmeeting onderdeel uit maakt. De opzet voor dit projectplan is gepresenteerd in een gesprek met vertegenwoordigers van de ministers van OCW, SZW en VWS. De NVR zal het voorstel voor de aanpak van een expertmeeting op verzoek van de ministeries nu nader uitwerken.

Zie ook:
tekst brief van NVR aan drie ministeries, 26 augustus 2014
tekst antwoordbrief van de drie ministeries aan NVR, 28 november 2014
meer informatie over het project Zorg M/V

 

 


Uitgebreid zoeken