Resolutie 1325 en Nationaal Actie Plan

De aanvaarding van deze historische resolutie geldt als een belangrijke stap voorwaarts in de erkenning van de rol van vrouwen bij het beheersen van conflicten, vredeshandhaving en het consolideren van de vrede na conflicten.

Op 31 oktober 2000 heeft de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties unaniem resolutie 1325 inzake vrouwen, vrede en veiligheid aanvaard. 

De resolutie roept iedereen die belast is met het voeren van vredesonderhandelingen en met het toezicht op de naleving van vredesakkoorden op terdege rekening te houden met de gelijkwaardigheid van de seksen en ook zorgvuldig rekening te houden met de bijzondere behoeften van vrouwen en meisjes bij hun terugkeer en vestiging in voormalige conflictgebieden, evenals bij hun re-integratie en bij hersteloperaties. 

De aanvaarding van deze historische resolutie geldt als een belangrijke stap voorwaarts in de erkenning van de rol van vrouwen bij het beheersen van conflicten, vredeshandhaving en het consolideren van de vrede na conflicten.

Nationaal Actie Plan
Sinds 2008 werkt Nederland met een Nationaal Actie Plan 1325 voor de uitvoering van deze resolutie. Het Nationaal Actie Plan geldt steeds voor een periode van 4 jaar. Het Nederlandse NAP is wereldwijd uniek omdat het een samenwerking is tussen de regering en het maatschappelijk middenveld.

De Nederlandse Vrouwen Raad is medeondertekenaar van alle versies van het Nationaal Actieplan 1325. Via het partnerschap van het Platform Vrouwen & Duurzame Vrede heeft de NVR inhoudelijk bijgedragen aan de totstandkoming ervan.

Eind 2020 is Nationaal Actie Plan IV voor de periode 2021-2025 verschenen. NAP 1325-IV is ontwikkeld door de ministeries van Buitenlandse Zaken, Defensie, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Justitie en Veiligheid en de politie, samen met meer dan 60 maatschappelijke organisaties, waaronder de Nederlandse Vrouwen Raad.
 
Met dit 4e NAP 1325 wordt de gezamenlijke inzet versterkt op de volledige uitvoering van VN-Veiligheidsraad Resolutie 1325, aangenomen in 2000, en de opeenvolgende resoluties die landen oproepen te investeren in conflictpreventie en vrede- en veiligheidsprocessen waarin iedereen wordt gehoord.

Nieuw aan dit vierde plan is:

  • De inzet op structurele toepassing van een genderlens in alle beleid en beleidsuitvoering rond vrede en veiligheid.
  • De erkenning van de noodzaak om ook vrouwen en meisjes uit conflictsituaties, in Nederland, te beschermen, en hun betekenisvolle participatie in besluitvorming te steunen.
  • Een gezamenlijk monitorings-, evaluatie-, verantwoordings- en leerraamwerk. Ieder jaar maakt het NAP 1325 partnerschap de balans op en stuurt bij, en verbetert waar nodig.
  • Een Oversight Board van overheid en maatschappelijk middenveld dat toeziet op de uitvoering en de monitoring van het NAP 1325, en een gezamenlijke leeragenda en breed draagvlak.

Klik hier voor de Nederlandse versie van het 4e Nationaal Actie Plan 1325 en een overzichtsvisual van het 4e Nationaal Actie Plan 1325

Verwante resoluties

Na Resolutie 1325 zijn er nog diverse resoluties verschenen, die dieper ingaan op aspecten van vrouwen, vrede en veiligheid. Bijvoorbeeld:

  • Resolutie 1820 (2008), die een onmiddellijke en volledige halt toeroept aan handelingen van seksueel geweld;
  • Resolutie 1888 (2009): Laat elke vrouw meetellen;
  • Resolutie 1889 (2009), die de impact van Resolutie 1325 wil versterken, door handvatten te bieden voor de implementatie van en rapportage over de invoering van 1325;
  • Resolutie 2106 (2013). Doel van deze Resolutie is een eind te maken aan de straffeloosheid van conflict-gerelateerd geweld;
  • Resolutie 2122 (2013) over meer betrokkenheid van vrouwen bij het oplossen van conflicten;
  • Resolutie 2242 (2015) waarin de balans wordt opgemaakt van de in 2000 gemaakte belofte om vrouwen meer te betrekken bij het oplossen van gewapende conflicten.

Brochure
Het Platform Vrouwen & Duurzame Vrede heeft een uitgebreide brochure over de Resolutie samengesteld. Hierin wordt het hoe en waarom van de Resolutie beschreven en wat er in Nederland en internationaal wordt gedaan op het gebied van Vrouwen, Vrede en Veiligheid. Ook kun je de volledige tekst van Resolutie 1325 vinden in de brochure.

Meer informatie over het NAP 1325: www.nap1325.nl.

Meer Algemeen