Ga naar homepage
#caption
#caption
Standpunten


Reactie NVR op wetsvoorstel gelijke beloning van Mannen en Vrouwen
Op 5 maart 2018 kwamen de partijen SP, GroenLinks, 50PLUS en PvdA met een wetsvoorstel dat bedrijven verplicht stelt transparant te zijn over salarissen. De NVR heeft het wetsvoorstel gelezen en komt hierop met een reactie. Meer informatie...
Reactie Nederlandse Vrouwen Raad (NVR) betreffende internetconsultatie Wet invoering extra geboorteverlof (WIEG)
De NVR heeft op 13 maart 2018 een reactie gegeven betreffende de internetconsultatie Wet invoering extra geboorteverlof (WIEG). Lees hier onze reactie op deze wet. Meer informatie...
Brief Ministerie SZW over evaluatie wet Verevening Pensioen bij scheiding
Voor de ALV van november heeft Marjan Nieuwenhuis (WOUW) een oproep gedaan naar aanleiding van de evaluatie van de wet Verevening Pensioen bij scheiding. De NVR heeft namens WOUW een brief gestuurd naar het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Meer informatie...
‘Vertrouwen in de toekomst’, helaas niet voor ons allemaal
De Nederlandse Vrouwen Raad komt na een eerste analyse van het regeerakkoord, aan de hand van de door ons in september aangedragen drie thema’s voor de onderhandelingen, tot de volgende conclusies Meer informatie...
Brief aan informateur Zalm: regel het goed voor ons allemaal
De NVR heeft informateur Gerrit Zalm een brief gestuurd met punten die de formatiepartners niet moeten vergeten tijdens de onderhandelingen. 1. het vergroten van de economische zelfstandigheid van vrouwen, 2. het tegengaan van geweld tegen vrouwen en 3. De personele bezetting van het kabinet Meer informatie...
De NVR moedigt meer bedrijven aan hun ouderschapsverlof uit te breiden.
Vorige maand presenteerde de ING zijn nieuwe cao, waarin is vastgelegd dat werknemers van de bank per 1 januari 2018 recht hebben op meer ouderschapsverlof. De NVR moedigt meer bedrijven aan om meer ouderschapsverlof vast te leggen in hun CAO. Meer informatie...
Laat jongens vooral mens zijn
Op 25 juli 2017 werd de campagne van SIRE gelanceerd met als titel: 'laat jij jouw jongen genoeg jongen zijn?'. Jens van Tricht (Emancipator) schreef daarop een kritisch stuk waarom we jongens toch vooral mens moeten laten zijn. De NVR ondersteunt deze kritische noot. Meer informatie...
Brief SER Advies 'Een werkende combinatie'
De NVR heeft op 2 mei 2017 een brief gestuurd naar de leden van de Eerste en Tweede Kamer over het SER Advies 'Een werkende combinatie' en vaderschapsverlof. Meer informatie...
Brief aan informateur Edith Schippers
De NVR heeft een brief gestuurd naar informateur Edith Schippers met de vraag de aandachtspunten in de brief mee te nemen in de besprekingen. 1. het vergroten van de economische zelfstandigheid van vrouwen, 2. het tegengaan van geweld tegen vrouwen en 3. De personele bezetting van het kabinet. Meer informatie...
Internationale Vrouwendag, startschot voor #equalpay
De Nederlandse Vrouwen Raad ondersteunt het manifest van de FNV over gelijk loon, equal pay dat op internationale vrouwendag is overhandigd. Met het overhandigen van het manifest is het startschot gegeven voor meer acties voor #equalpay en meer echte banen voor vrouwen. Meer informatie...
Persbericht VrouwenStemmen 2017 "Kies een Vrouw"
De Nederlandse Vrouwen Raad zet zich ook met deze verkiezingen in voor een betere machtsbalans, een eerlijkere verdeling van vrouwen in besluitvormende functies en dus ook in de Tweede Kamer. Meer informatie...
Uitbreiding kraamverlof partners van vrouwen die net zijn bevallen in de ijskast?
De Raad van State heeft in november een negatief advies uitgegeven over het uitbreiden van het kraamverlof van partners van vrouwen die net zijn bevallen. De NVR vindt dat het wetsvoorstel uitgewerkt dient te worden. Meer informatie...
Vrouwen zullen dupe zijn van automatisering< NVR in de Volkskrant
De NVR heeft een opiniestuk geschreven over de SER en haar Verkenning Mens en Techniek en het gebrek aan aandacht voor de achterstandspositie van vrouwen op de arbeidsmarkt in deze verkenning. Dit opiniestuk is maandag 21 november 2016 gepubliceerd in de Volkskrant. Meer informatie...
Inbreng NVR Algemeen Overleg Emancipatie OCW
Op 27 oktober 2016 was het Algemeen Overleg Emancipatie van OCW. De NVR heeft van tevoren haar inbreng opgestuurd naar de vaste commissie OCW en emancipatiewoordvoerders. Meer informatie...
Brief tegen beëindiging dekking anticonceptie in Slovenië
Woensdag 14 september 2016 heeft de NVR een brief gestuurd naar de ministers van Slovenië waarin zij haar bezorgdheid uit over het beëindigen van de dekking van anticonceptie in Slovenië. Meer informatie...
NVR luidt de noodklok over aantal vrouwen in besluitvormende functies
De NVR luidt de noodklok! Na 7 jaren van geringe groei daalt het aantal vrouwen in raden van bestuur van beursgenoteerde ondernemingen. De NVR heeft daarop besloten een brief te sturen naar minister Bussemaker en minister Asscher met een oproep tot actie. Meer informatie...
NVR ondertekent brief over wijziging Wet afbreking zwangerschap
Women on Waves, het Proefprocessenfonds Clara Wichman, de NVR en ondergetekende personen en organisaties hebben een brief aan minister Schippers ondertekend met daar in het verzoek tot intrekking of herziening van het wetsontwerp ter wijziging van de Wet afbreking zwangerschap. Meer informatie...
NVR stuurt vervolgbrief over het decriminaliseren prostitutie
De NVR heeft in een brief van 8 juni 2016 aan de Tweede Kamer nogmaals aangegeven dat zij achter het decriminaliseren van prostitutie staat. Meer informatie...
Op armlengte afstand?
Naar aanleiding van de aanrandingen in Keulen en de reacties daarop zond de NVR een opiniestuk naar de Volkskrant. Publicatie vond plaats op 15 januari. Meer informatie...
NVR inbreng voor Algemeen Overleg Emancipatie
In een brief aan de Vaste Kamercommissie voor OCW pleit de NVR voor een krachtdadiger beleid voor meer vrouwen aan de top. De brief dient als inbreng voor het AO Emancipatie met minister Bussemaker op 10 februari. Meer informatie...
NVR uit teleurstelling over uitkomst EPSCO vergadering
In een brief aan ministers Asscher en Bussemaker heeft de NVR haar teleurstelling laten blijken over de uitkomst van de vergadering van de EU Raad van ministers van Sociale Zaken waarin opnieuw geen consensus is bereikt over de quota richtlijn. Meer informatie...
Verzoek aan Asscher en Bussemaker: pleit in EPSCO voor bindende strategie gelijkheid m/v
De NVR heeft ministers Asscher en Bussemaker verzocht in de vergadering van ministers van Sociale Zaken van de EU te pleiten voor een stevige en door de Europese Commissie vastgestelde strategie voor gelijkheid tussen vrouwen en mannen. Deze actie is inmiddels succesvol gebleken. Meer informatie...
Aanbevelingen expertmeeting Prostitutiebeleid aan Tweede Kamer
De aanbevelingen van de expertmeeting van de NVR over het Nederlands prostitutiebeleid zijn in een brief aan de leden van de Tweede Kamer aangeboden opdat ze betrokken kunnen worden in de behandeling van het voorstel tot wijziging van de wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche. De plenaire behandeling van dit wetsvoorstel is overigens uitgesteld. Meer informatie...
Wetsontwerp Partneralimentatie maakt vrouwen minder afhankelijk van ex-partner maar meer van overheid
De NVR vreest dat de realisering van het wetsontwerp voor Partneralimentatie dat in juni bij de Raad van State is ingediend, leidt tot meer gescheiden vrouwen in de bijstand i.p.v. meer financieel onafhankelijke vrouwen, zoals de bedoeling van de indieners is. Meer informatie...
NVR pleit nogmaals voor bindend vrouwenquotum
In een brief aan ministers Asscher en Bussemaker pleit de NVR er nogmaals voor om hun bezwaar tegen de Europese ontwerprichtlijn voor een vrouwenquotum te laten vallen. Eerder dit jaar deed de NVR al eenzelfde beroep op de bewindslieden. Meer informatie...
Aandachtspunten van NVR voor AO Arbeid en Zorg
De NVR heeft een aantal punten van zorg voorgelegd aan de Leden van de Tweede Kamer met de vraag deze tijdens het Algemeen Overleg over arbeid en zorg dat op 30 september plaatsvond, onder de aandacht van minister Asscher te brengen. Meer informatie...
NVR uit zorgen om klimaatverandering en vraagt adequate actie
Op 22 juli 2015 heeft de NVR in een brief aan Staatssecretaris Mansveld van Milieu haar zorgen geuit over de klimaatverandering en om adequate actie gevraagd ter beperking van de uitstoot van CO2. Meer informatie...
NVR tegen minister Asscher: Houdt Europese richtlijn voor vrouwenquotum niet langer tegen
De NVR spreekt zich uit voor een vrouwenquotum en vraagt minister Asscher een positieve stem uit te brengen voor de EU ontwerprichtlijn waarmee zo’n quotum wordt opgelegd. 'De vrouwen van Nederland hebben lang genoeg gewacht op het eigen initiatief van ondernemingen om minimaal 40% vrouwen in hun top op te nemen.' Meer informatie...
NVR reactie op Midterm Review Emancipatie
Voer een Gender Impact Analyse uit naar de effecten van de decentralisatie, en toon meer ambitie in het emancipatiebeleid om de gendersensitiviteit van gemeentelijk beleid te stimuleren. Dat zijn twee van de aanbevelingen van de NVR in reactie op de Midterm Review Emancipatie die op 5 maart in de Tweede Kamer besproken wordt. Meer informatie...
NVR reactie op Hoofdlijnen Emancipatie 2013-2016
Reactie van de NVR op de Hoofdlijnenbrief Emancipatie. Verschillende lidorganisaties hebben input geleverd voor deze reactie. Meer informatie...
Reactie vrouwenorganisaties op Kamerbrief Asscher over Arbeid & Zorg
Februari 2014. De NVR reageerde, samen met FNV Vrouw, de samenwerkingsverbanden van het LOM, en WOMEN Inc, op de brief die minister Asscher op 12 december 2013 aan de Tweede Kamer stuurde n.a.v. de Arbeid & Zorg Top in november. Meer informatie...
Gezamenlijke reactie vrouwenorganisaties op Hoofdlijnenbrief Emancipatie 2013-2016 en vervolgactie
NVR, Atria, Women Inc, Vrouwenpodium, Netwerk VN-Vrouwenverdrag, LOM en Vereniging voor Vrouw en Recht stelden, naast ieders eigen reactie, ook een gezamenlijke reactie op de Hoofdlijnen Emancipatie 2013-2016 op. Meer informatie...
NVR dringt aan op taskforce genderspecifiek beleid bij gemeenten
De NVR maakt zich zorgen over de gevolgen die de decentralisatie van beleid heeft voor de positie van vrouwen. In een brief aan ministers Bussemaker en Asscher en staatssecretaris Van Rijn dringt de NVR er op aan een taskforce op te zetten om bij gemeenten genderspecifiek beleid te bewerkstelligen. Meer informatie...
Reactie NVR op brief Klijnsma over relatie Participatiewet en Wmo
In reactie op de brief van staatssecretaris Klijnsma over de relatie tussen de Participatiewet en de Wmo spreekt de NVR haar zorg uit over aspecten die in beide wetten onvoldoende aandacht lijken te krijgen. Meer informatie...
Brief aan Bussemaker en Tweede Kamer over begroting 2014
Samen met WOMEN Inc. heeft de NVR een brief opgesteld met aandachtspunten voor de behandeling van de begroting voor 2014 van de verschillende (vak)departementen. De brief is verstuurd aan de minister van Emancipatie en aan de leden van de Tweede Kamer. Meer informatie...

|  Printversie |  Sitemap |  Vorige pagina
Laatste bewerking: 8 februari 2016
Donaties
NVR
Lidorganisaties
Eerste vrouwen

Activiteiten
Projecten
Standpunten

Onderwerpen
Internationaal
Onze vrouw in NY

Trefwoord:
Platform van en voor vrouwenorganisaties
Bereik circa 1 miljoen vrouwen. Voor gelijke rechten m/v en volwaardige participatie
Over de NVR
NVR in jaartallen
Bestuur
Adviescommissie
Deskundigenpool
Bureau
Samenwerking
Publikaties
Contributie
Contact
Platform van en voor vrouwenorganisaties
Bereik circa 1 miljoen vrouwen. Voor gelijke rechten m/v en volwaardige participatie
Over de NVR
NVR in jaartallen
Bestuur
Adviescommissie
Deskundigenpool
Bureau
Samenwerking
Publikaties
Contributie
Contact