Ga naar homepage
#caption
Gemeenteraadsverkiezingen 21 maart 2018
#caption
Internationaal > Verslag Conferentie No Mas No More op Aruba

Verslag Werkconferentie No Mas No More (vertaling : Niet meer  Niet langer) op 7 en 8 maart 2018 op Aruba door commissie lid Christine Nanlohy.

 

Op 7 en 8 maart is door de NVR (commissie lid Christine Nanlohy) op uitnodiging van het ministerie van VWS- deelgenomen aan de werkconferentie No Mas No More op Aruba. De delegatie van vanuit het Europees deel van het Koninkrijk bestond uit een gevarieerd gezelschap van vertegenwoordigers van ministeries, politie, vrouwenopvang en non gouvernementele organisatie (NGO’s). De bijzondere gemeenten Bonaire, St.Eustatius en Saba (BES-eilanden/Caribisch Nederland) alsook  de zelfstandige landen binnen het Koninkrijk: Aruba, Curacao en St. Maarten hebben ook een delegatie naar de werkconferentie afgevaardigd.

Doel van de werkconferentie  is te komen tot een verbetering  en versterking van de gezamenlijke aanpak HG in het hele Koninkrijk van Nederland

 

De reden dat de NVR als NGO aan de werkconferentie deelnam was de jarenlange ervaring  van de NVR met bewustwordingsactiviteiten en het doorbreken van het taboe-onderwerp als huiselijk geweld. Daarnaast heeft de NVR in samenwerking met Federatie Opvang projecten ontwikkeld die slachtoffers van huiselijk geweld een toekomst- en handelingsperspectief geven ( De Nieuwe Toekomst). Last but not least heeft de NVR op verzoek van het voormalig Tweede Kamerlid Marith Volp in 2015 een projectvoorstel geformuleerd over de vermindering van huiselijk geweld op de BES-eilanden.

 

In juni 2017 is een bestuursakkoord tussen politiek Den Haag en de lokale overheden van de BES-eilanden tot stand gekomen. De werkconferentie kan mede worden gezien als een eerste stap in de uitvoering ervan.

In de werkconferentie zijn interessante speeches door spreeksters met een Caribische achtergrond.  Er was ook aandacht voor de positie van mannelijke slachtoffers van huiselijk geweld. De rol van vrouwen als change agents kwam eveneens aan de orde.

Wat opviel is de grote vraag naar acute opvangmogelijkheden. De eilanden zelf zijn al jaren actief met het bestrijden van huiselijk geweld (via trainingen en deskundigheidsbevordering) maar aan goede faciliteiten (ook in financieel opzicht) ontbrak  het tot nu toe.  De oriëntatie op emancipatie is geënt op de ontwikkelingen in de Caribisch regio.

Verder blijkt dat de eilanden van mening zijn dat het Verdrag van Istanbul ook voor de BES-eilanden en de zelfstandige landen geratificeerd dient te worden. Zo heeft de overheid op Curaçao zeer recent een Nationaal Actie Plan HG opgesteld.

 

Een van de uitkomsten  van de werkconferentie is de oprichting van een platform voor interinsulaire samenwerking, want tot nu toe opereerden  de eilanden afzonderlijk van elkaar.

Verder komt er netwerk en een werkgroep van vertegenwoordigers vanuit Europees Nederland, de BES-eilanden en de zelfstandige landen Aruba, Curacao en St. Maarten. De bedoeling is dat binnen deze gremia de samenwerking tussen overheden en NGO’s verder gestalte krijgt. De NVR maakt deel uit van het netwerk. Het ministerie van VWS heeft de coördinatie bij het opstellen van een Nationaal Actieplan HG voor het  gehele Koninkrijk van Nederland. De bouwstenen voor dat plan zijn tijdens de werkconferentie geleverd.

 

-Christine Nanlohy, commissie NVR (op de voorgrond foto met de tas)

Nederlandse Delegatie No Mas No More|  Printversie |  Sitemap |  Vorige pagina
Geplaatst: 5 maart 2018 | Laatste bewerking: 16 april 2018
Trefwoord:
Platform van en voor vrouwenorganisaties
Bereik circa 1 miljoen vrouwen. Voor gelijke rechten m/v en volwaardige participatie
Over de NVR
NVR in jaartallen
Bestuur
Adviescommissie
Deskundigenpool
Bureau
Samenwerking
Publikaties
Contributie
Contact
Platform van en voor vrouwenorganisaties
Bereik circa 1 miljoen vrouwen. Voor gelijke rechten m/v en volwaardige participatie
Over de NVR
NVR in jaartallen
Bestuur
Adviescommissie
Deskundigenpool
Bureau
Samenwerking
Publikaties
Contributie
Contact