Ga naar homepage
#caption
#caption
Gemeenteraadsverkiezingen 21 maart 2018
Internationaal > Deelname NVR aan de Universal Periodic Review (UPR)

Op maandag 6 november jl. vond de follow up van de UPR -bijeenkomst plaats van de overheid. (7 ministeries) en de civil society (maatschappelijk middenveld, non gouvernementele organisaties/ngo’s). Coördinerend ministerie: Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). De UPR  is een soort examen mensenrechten dat alle lidstaten van de VN eens in 4 tot 5 jaar moeten afleggen. Mensenrechtenschending houdt onder meer in het verbod op discriminatie naar sekse, ras, geloof etc.

Lidstaten moeten aangeven wat zij in de afgelopen periode aan de bescherming van mensenrechten hebben verbeterd. Eerder dit jaar was ook Nederland aan de beurt. In het kader van het Koninkrijk zijn door andere lidstaten aanbevelingen gedaan ter verbetering van de mensenrechten, ook voor de situatie op de BES eilanden (=Caribisch Nederland).

 

Vrouwenrechten-mensenrechten

Schending van rechten van vrouwen is een schending van mensenrechten. Sinds 1989 wordt huiselijk geweld en geweld tegen vrouwen door de VN beschouwd als schending van mensenrechten. Voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen  is voor de NVR een belangrijke thema.

De NVR  heeft via haar lidorganisaties dit thema uit de taboesfeer weten te halen met projecten als: Doorbreek huiselijk geweld, praat erover (2009 – 2012). Daarnaast heeft de NVR projecten uitgevoerd waarbij slachtoffers van huiselijk geweld door een persoonlijke coaching weer perspectief wordt gegeven op een nieuw bestaan ( project De Nieuwe Toekomst /DNT 2013 – 2016). Dit laatste project is door oud-minister Jet Bussemaker – in maart jl.  bij de VN Vrouwenconferentie in New York- aangemerkt als een good practice voorbeeld en is vervolgens geprolongeerd voor de periode 2017- 2020. De landelijke coördinatie van DNT is in handen van de NVR en Federatie Opvang.

 

Ratificatie Verdrag van Istanbul

Ook op Europees niveau  is de NVR actief om dit belangrijke thema te agenderen. Samen met andere organisaties heeft dit geresulteerd in de ratificatie door Nederland van het Verdrag van Istanbul in november 2015. In maart 2016 is het Verdrag in werking getreden.  Het Verdrag voorziet in een bindende opdracht aan lidstaten om regelgeving op te stellen die moeten leiden tot voorkoming en bestrijding van geweld tegen vrouwen, huiselijk geweld. Zo zijn lokale overheden verplicht hun beleid daarop toe te spitsen. Ook voor vrouwenorganisaties is een rol weggelegd.

De ratificatie van het Verdrag van Istanbul is vooralsnog beperkt tot het grondgebied in Nederland (=Europees Nederland). Voor de BES-eilanden heeft de ratificatie nog niet plaatsgevonden. Dit komt omdat de overheden op de BES eilanden hebben aangegeven dat het juridisch kader en de deskundigheid over huiselijk geweld als ook de infrastructuur van de hulpverlening nog veel te wensen over laat.  Het streven is om op termijn voor de  BES-eilanden  tot ratificatie van het Verdrag over te gaan. Een eerste stap daar naar toe is de tot standkoming  van het Bestuursakkoord tussen het Rijk en de overheden op de BES eilanden in de maand juni van dit jaar. Het Verdrag van Istanbul wordt daarin expliciet genoemd.

 

NVR  en de BES-eilanden

De NVR heeft bij de uitvoering van projecten over voorkoming en bestrijding van huiselijk geweld steeds voor ogen gehouden dat ook slachtoffers op de BES eilanden ondersteuning verdienen. Daartoe heeft de NVR op verzoek van voormalig Tweede Kamerlid, Marith Volp, een project ontwikkeld  waarbij deskundigheidsbevordering over het thema huiselijk geweld op  de BES –eilanden centraal staan.’ Het is in dit kader  en vanwege de  jarenlange ervaring  van de NVR  met het thema huiselijk geweld, dat het ministerie van VWS ( Aaf Tiems en Izalina Tavares) de NVR  (Tonny Filedt Kok en Christine Nanlohy) heeft gevraagd om samen de workshop te houden over de rol van ngo’s bij de aanpak van huiselijk geweld in Caribisch Nederland.

 

 

De workshop resulteerde in een aantal pijlers, aandachtspunten voor  de samenwerking tussen overheid en ngo’s op de BES eilanden:  gelijkwaardigheid, maatwerk, bewustwording en netwerken.

De gezamenlijke workshop wordt door het ministerie van VWS beschouwd als een aanloop naar en voorbereiding van de conferentie Aanpak huiselijk geweld op de BES eilanden in maart 2018.  De conferentie wordt op Bonaire gehouden.

Voor een gedetailleerd verslag van de UPR follow up  bijeenkomst van  6 november jl. : lees bijgevoegd verslag van het Ministerie van BZK.

 

- Christine Nanlohy en Tonny Filedt Kok  (Commissie B&B)

 |  Printversie |  Sitemap |  Vorige pagina
Geplaatst: 16 november 2017 | Laatste bewerking: 16 november 2017
Trefwoord:
Platform van en voor vrouwenorganisaties
Bereik circa 1 miljoen vrouwen. Voor gelijke rechten m/v en volwaardige participatie
Over de NVR
NVR in jaartallen
Bestuur
Adviescommissie
Deskundigenpool
Bureau
Samenwerking
Publikaties
Contributie
Contact
Platform van en voor vrouwenorganisaties
Bereik circa 1 miljoen vrouwen. Voor gelijke rechten m/v en volwaardige participatie
Over de NVR
NVR in jaartallen
Bestuur
Adviescommissie
Deskundigenpool
Bureau
Samenwerking
Publikaties
Contributie
Contact