Ga naar homepage
#caption
#caption
Internationaal > Istanbul Conventie per 1 augustus 2014 in werking

De 'Istanbul Conventie' is op 1 augustus 2014 in werking getreden. Dit verdrag van de Raad van Europa is gericht op het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en van huiselijk geweld. 

Op 11 mei 2011 werd in de Raad van Europa de ‘Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence’ vastgesteld. Dat gebeurde tijdens een bijeenkomst in Istanbul waardoor het verdrag nu kortweg als de Istanbul Conventie wordt aangeduid. 

Internationale verdragen, zoals de Istanbul Conventie, zijn bindend, maar dan moeten ze wel door voldoende landen officieel bekrachtigd zijn, geratificeerd zoals dat heet. Per 1 augustus 2014 was dat het geval waardoor het verdrag sindsdien bindend is. 

De Nederlandse Vrouwen Raad organiseerde op 16 december 2013 een bijeenkomst van haar Internationale Netwerk over de Istanbul Conventie. Tijdens die bijeenkomst werd duidelijk dat de ratificatie van het verdrag voor Nederland nog even op zich zou laten wachten.

Briefwisseling van minister Timmermans met de Eerste Kamer over de ratificatie: 30 augustus 2013 (minister), 24 september 2013 (Kamer), 15 november 2013 (minister).

Deelsessie met Carlien ScheeleCarlien Scheele, directeur Emancipatie van het Ministerie van OCW, maar op de bijeenkomst sprekend als voorzitter van de Gender Equality Committee van de Raad van Europa, lichtte het als volgt toe: “Er zijn landen die vrij snel ondertekenen en ratificeren en pas daarna bezien in hoeverre hun nationale wetgeving er op aangepast kan/moet worden. Nederland heeft z’n committment gegeven door te ondertekenen en heeft inmiddels een ‘impact assessment’ in gang gezet om te zien wat de gevolgen zijn.” Vooral voor het Caribisch gebied blijkt er nogal wat uitvoeringswetgeving nodig, reden waarom de minister nu besloten heeft de goedkeuring van de ratificatie voor Nederland apart voor te leggen aan het Parlement, los van de goedkeuring voor de noodzakelijke uitvoeringswetgeving voor het Caribisch gebied. 

Carlien Scheele zag nog wel “een grote rol voor vrouwenorganosaties om de druk op het Parlement te houden”, maar was ook benieuwd naar hoe je als NGO’s het proces van wetgeving kan versnellen in de Caribische gebieden.

Zie ook het verslag van de Internationale Netwerkbijeenkomst van 16 decem,ber 2013 en het foto-album van de bijeenkomst op onze www.facebook.com/NLVrouwenraad.

Inmiddels is de goedkeuringswet voor de ratificatie van het verdrag voor Nederland op 9 juni 2015 in de Tweede Kamer goedgekeurd en op 23 juni 2015 (bij hamerslag) in de Eerste Kamer. 

De ratificatie voor Caribisch Nederland (Bonaire, St. Eustatius en Saba) moet nog plaatsvinden. 

De Raad van Europa heeft een fact sheet over de Istanbul Conventie uitgebracht. De volledige tekst van het verdrag leest u HIER (Council of Europe Treaty Series - No. 210).|  Printversie |  Sitemap |  Vorige pagina
Geplaatst: 20 juli 2014 | Laatste bewerking: 24 juli 2015
Trefwoord:
Platform van en voor vrouwenorganisaties
Bereik circa 1 miljoen vrouwen. Voor gelijke rechten m/v en volwaardige participatie
Over de NVR
NVR in jaartallen
Bestuur
Adviescommissie
Deskundigenpool
Bureau
Samenwerking
Publikaties
Contributie
Contact
Platform van en voor vrouwenorganisaties
Bereik circa 1 miljoen vrouwen. Voor gelijke rechten m/v en volwaardige participatie
Over de NVR
NVR in jaartallen
Bestuur
Adviescommissie
Deskundigenpool
Bureau
Samenwerking
Publikaties
Contributie
Contact