Ga naar homepage
Over de NVR
De Nieuwe Toekomst
Zorg M/V
Antwoord van de Tweede Kamer op de List of Issues CEDAW
Op 5 juli 2016 zond minister Bussemaker namens het Koninkrijk der Nederlanden het antwoord op de List of Issues naar CEDAW en naar de Tweede Kamer. Meer informatie...
Effecten methodiek De Nieuwe Toekomst
Uit de effectmeting van het project De Nieuwe Toekomst, dat eind juni is afgerond, blijkt dat de meerderheid van de deelneemsters flinke stappen heeft gezet op de Participatieladder en daadwerkelijk geactiveerd is richting werk, vrijwilligerswerk of opleiding. Meer informatie...
Inforeeks over De Nieuwe Toekomst
Ter afronding van het project De Nieuwe Toekomst is een uitgave van de NVR Inforeeks verschenen geheel gewijd aan het project. Hierin leest u o.m. een toelichting op de methodiek, een beschrijving van de effecten in de projectperiode, en interviews met deelneemsters en hun coach over wat het project voor hen betekend heeft. Meer informatie...
Het #womensvoices project - zette geweld tegen vluchtelingen vrouwen en meisjes op de agenda
Van januari tot juni 2016, ontwikkelde de EWL, samen met de WRC en het ENoMW, het #womensvoices project: van conflict naar vrede? Vrouwen en stemmen meisjes 'on the move'. Meer informatie...
Verslag expertmeeting Gender en Geweld 27 juni
Tonny Filedt Kok was namens de NVR aanwezig bij de expertmeeting over gender en geweld. Lees hier haar verslag. Meer informatie...
Rechten (aanstaande) moeders geschonden op de werkvloer
De rechten van borstvoedende werkneemsters worden lang niet altijd nageleefd op de werkvloer. Dat blijkt uit onderzoek van 24Baby.nl over de mogelijkheden voor moeders om borstvoeding te combineren met hun baan. Meer informatie...
De Vereniging voor Vrouw en Recht ‘Clara Wichmann’ zoekt nieuwe bestuursleden.
Vereniging voor Vrouw en Recht ‘Clara Wichmann’ zoekt nieuwe bestuursleden. Meld je aan! Meer informatie...
Brief Tweede Kamer: Persoonsvolgende bekostiging in de geboortezorg
De NVR heeft samen met andere organisaties, waaronder onze lidorganisatie Proefprocessenfonds Clara Wichmann een brief ondertekend naar de Tweede Kamer over het voorstel om een integraal persoonsvolgend budget in te voeren in de geboortezorg. Meer informatie...
NVR stuurt vervolgbrief over het decriminaliseren prostitutie
De NVR heeft in een brief van 8 juni 2016 aan de Tweede Kamer nogmaals aangegeven dat zij achter het decriminaliseren van prostitutie staat. Meer informatie...
Verklaring reactie op brief minister OCW inzake studerende moeders
Verklaring Proefprocessenfonds Clara Wichmann, Vereniging Vrouw en Recht, FNV Vrouw, Nederlandse Vrouwen Raad, PILP-NJCM en Steunpunt Studerende Moeders op reactie minister Bussemaker inzake zwangere studenten en studerende moeders. Meer informatie...
De overheid haalt het streefcijfer van vrouwen in topfuncties
Bij de rijksoverheid is nu meer dan 31% van de topambtenaren vrouw. Ze halen daarmee het streefcijfer van 30% vrouwen in topfuncties. De doorstroming van vrouwen naar de top kan beter. Meer informatie...
Vrouwelijke werknemer wordt minder hoog gewaardeerd
Onderzoekers van de Cornelle University hebben onderzoek gedaan naar de gender pay gap, de loonkloof, en de reden waarom deze nog steeds zo groot is. Meer informatie...
Tesselschade-Arbeid Adelt (TAA) eert een krachtige vrouw
Op 2 juni werd in het Rosarium te Amsterdam, door TAA de Maria Tesselschäde Prijs uitgereikt, een prijs voor voorbeeldvrouwen. Meer informatie...
Debat Veiligheidsraad over Vrouwen, Vrede en Veiligheid.
Op 2 juni 2016 hield de Veiligheidsraad een ministerieel niveau open debat in het kader van het thema "Vrouwen, vrede en veiligheid: Inspelend op mensenhandel in situaties van conflict-gerelateerd seksueel geweld". Meer informatie...
ACWW wereldconferentie 2016
In augustus vindt de 28e Associated Country Women of the World Triennial Conference plaats. Onze lidorganisaties koninklijk NVVH-VROUWENNETWERK, Passage christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging en Vrouwen van Nu zijn hierbij aangesloten. Meer informatie...

Platform van en voor vrouwenorganisaties
Bereik circa 1 miljoen vrouwen. Voor gelijke rechten m/v en volwaardige participatie
Over de NVR
NVR in jaartallen
Bestuur
Adviescommissie
Deskundigenpool
Bureau
Samenwerking
Publikaties
Contributie
Contact